Talkie o zdraví 

https://www.talkieozdravi.sk/

Vždy dvaja zaujímaví hostia diskutujú s moderátorom v uvoľnej atmosfére v priestoroch Monsters cafe v Bratislave.

Talkie o zdraví si dovoľujú ísť do konfrontácie, odkrývajú problémy súčasného zdravotníctva a nastavujú zrkadlo kompetentným.

Majú za cieľ vzdelávať verejnosť, poukazovať na zlyhávanie systému, dostávať do pozornosti pacienta a jeho práva.

V neposlednom rade majú byť Talkie o zdraví inšpiráciou na dosiahnutie pozitívnych zmien v zdravotníctve tak, aby bol pacient na prvom mieste. Majú otvoriť diskusiu a motivovať kompetentných realizovať kroky pre moderné, inovatívne a efektívne zdravotníctvo.
Dobrá kontrola glykémií je kľúčovým predpokladom lepšej prognózy aj pri COVID-19

Podľa štatistík z Číny je u pacientov s diabetes mellitus zvýšené riziko ťažšieho priebehu vrátane úmrtia na ochorenie COVID-19. Pacienti a lekári, ktorí ich liečia, by preto mali dôsledne dodržiavať najnovšie pokyny a rady odborníkov.

Väčšina zdravotníckych odporúčaní týkajúcich sa COVID-19 uvádza diabetes ako jednu z vysoko rizikových kategórií pre toto ochorenie, a to pravdepodobne preto, že údaje pochádzajúce z Číny, kde bola táto choroba prvýkrát hlásená, naznačujú zvýšenú mieru úmrtia pacientov s ochorením COVID-19, ktorí mali cukrovku. COVID-19 je závažnejšie ochorenie než sezónna chrípka. Pre osobnú prevenciu však platia obdobné odporúčania ako pri chrípke.

V článku uverejnenom v JAMA (Zunyou Wu, MD a Jennifer M. McGoogan, PhD, doi: 10.1001/jama.2020.2648)), boli zhrnuté zistenia z februárovej správy o 44 672 potvrdených prípadoch ochorenia COVID-19 z Čínskeho centra pre kontrolu a prevenciu chorôb. Kým celková miera úmrtnosti bola 2,3% (1 023 úmrtí zo 44 672 potvrdených prípadov) u pacientov s existujúcimi komorbiditami bola násobne vyššia. Konkrétne, pri kardiovaskulárnom ochorení 10,5%, pri diabete 7,3%, pri chronických respiračných ochoreniach 6,3%, pri hypertenzii 6% a pri onkologických ochoreniach 5,6%. Uvádza sa tiež, že čím viac chronických ochorení pacient má, tým je riziko ťažšieho priebehu vyššie.

Údaje z Číny ukázali najmä na rastúce riziko v súvislosti s vekom. U pacientov vo veku 80 rokov a viac bola miera úmrtnosti 14,8% a u pacientov vo veku 70 - 79 rokov 8,0%. Na druhej strane, žiadne úmrtie nebolo hlásené u pacientov vo veku do 9 rokov (doi: 10.1001/jama.2020.2648).

Zatiaľ nie sú známe zistenia, ktoré by poukazovali na rozdielne riziko medzi pacientmi s diabetom mellitom 1. typu versus diabetom mellitom 2. typu. Rozdiel rizika je však vo veku, sprievodných ochoreniach, komplikáciách a v kontrole diabetu (kompenzácii glykémií) ako takého. Vyšší vek, prítomnosť iných chronických ochorení a zlá glykemická kontrola riziko závažnejšieho priebehu významne zvyšuje. Riziko zvyšuje aj prítomnosť iných vírusových ochorení, pretože schopnosť organizmu bojovať s infekciou je zhoršená.

Vo všeobecnosti, pacienti s cukrovkou u ktorých glykemická kontrola nie je uspokojivá sú náchylnejší na častejší výskyt infekcií, a to pravdepodobne preto, že hyperglykémia môže negatívne vplývať na imunitné reakcie narušením funkcie bielych krviniek. Podľa komentárov členov poradného výboru redakčnej rady časopisu Clinical Endocrinology News je u pacientov s diabetom dôležitým faktorom pri akejkoľvek forme infekcie, či sú hladiny glukózy v krvi (glykémie) dobre kontrolované. Dobrá kontrola glykémie by preto mala byť nápomocná aj pri znižovaní rizika a závažnosti dôsledkov infekcie COVID-19.

Z dlhodobých pozorovaní, ak je kontrola glykémie dobrá, s HbA1c <7%, nebola pozorovaná všeobecne vyššia miera rizika infekcie. Naopak, zlá kontrola glykémie a pridružené choroby, ako sú ochorenia obličiek a srdcovocievne choroby sú u pacientov s dlhšie trvajúcim diabetom môžu riziko zvyšovať. Dobrá kontrola glykémií je teda kľúčovým predpokladom pre lepšie zvládnutie infekcie.

Okrem toho, ak pacient s diabetom ochorie na vírusovú infekciu, obvykle sa rýchlo zhoršuje aj glykemická kompenzácia a pacient čelí zvýšenému riziku rozvoja diabetickej ketoacidózy, obzvlášť ak sa jedná o pacienta s diabetom 1. typu, čo zhoršuje situáciu kontroly telesných tekutín a elektrolytov, dôležitú aj pri manažmente sepsy. Sepsa a septický šok sú jedny z najzávažnejších komplikácií, ktoré sa u týchto pacientov môžu rozvinúť.Poskytovanie základného a špecializovaného sociálneho poradenstva

Jedným z hlavných zámerov činnosti Zväzu diabetikov Slovenska (ďalej ZDS) je kvalitné vzdelávanie a sociálne poradenstvo - základné (ďalej ZP) a špecializované (ďalej ŠSP). Túto svoju činnosť zabezpečuje ZDS v zmysle platnej právnej legislatívy (Zákon NR SR č. 448/2008 Z.z.). ZDS sa stal jediným poskytovateľom tejto špecifickej sociálnej služby a je povinný plánovať poskytovanie sociálnej služby podľa individuálnych potrieb, schopností a cieľov diabetikov ako prijímateľov. V mnohých prípadoch, ak si to vyžaduje diabetik, profesionálni sociálni pracovníci - edukátori osobne navštevujú diabetika v jeho prirodzenom prostredí doma, v nemocnici alebo v zariadeniach sociálnych služieb. Ak sa jedná o diabetika s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej ŤZP), súčasťou individuálneho rozvojového plánu je aj program sociálnej rehabilitácie. ZDS je teda nútený úzko spolupracovať s lekármi, psychológmi a pod. Od roku 2009 ZDS poskytuje sociálne poradenstvo a edukáciu na základe akreditácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Základné ako aj špecializované poradenstvo zabezpečuje ZDS v regióne mesta Bratislava, Banská Bystrica, Michalovce, Trebišov, Prešov a aj v Ľubochni v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave. Nakoľko z roka na rok pribúda diabetikov, vznikla potreba, aby pomoc diabetikom v sociálnej oblasti a edukácie bola zabezpečovaná na celom území Slovenska profesionálmi v danom odbore.

Hlavné ciele poskytovania ZP a ŠSP:

- pomoc klientom s ŤZP s diabetes mellitus, rodinám osôb s ŤZP s diabetes mellitus a potencionálnym skupinám obyvateľstva ohrozeným diabetom,

- pomoc klientom s ŤZP zvládať najmä sociálno - psychologický aspekt života s ich ochorením,

- naučiť diabetikov - klientov s ŤZP samostatnosti , najmä zrakovo postihnutých a telesne postihnutých.

Čiastkové ciele poskytovania ZP a ŠSP:

- oboznámiť diabetikov s ich právami a pomáhať im pri ich napĺňaní,

- novozisteným diabetikom pomáhať žiť plnohodnotný život s touto chorobou,

- pomáhať diabetikom v ich začlenení sa do bežného života,

- naučiť diabetikov prekonávať úskalia zmeny životného štýlu,

- usmerňovať osoby, u ktorých je predpoklad vzniku diabetu, ako správne žiť v rôznych oblastiach života,

- naučiť diabetikov k samoobslužným činnostiam, najmä klientov so zrakovým a/alebo telesným postihnutím,

- pomáhať diabetikom pri predchádzaní a náznakoch diskriminácie v zamestnaní, škole a vo svojom okolí,

- vydávať edukačné materiály so základnými informáciami o správnom životnom štýle, aby sa predchádzalo vzniku diabetu, resp. ako zmierniť vznik komplikácií (diabetická noha, slepota, transplantácia obličky, infarkty a pod.).

Cieľové skupiny:

- osoby s ŤZP s diabetes mellitus, ktoré sú v mnohých prípadoch zrakovo a/alebo telesne postihnuté (amputácia dolných končatín, neuropatia, nefropatia, angiopatia, retinopatia),

- osoby s predpokladom získania diabetes mellitus (obézne osoby, osoby so sedavým zamestnaním),

- rodiny (komunity) s členom s diabetom, ktorý je osobou s ŤZP (najmä s detským diabetikom).

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR udelilo akreditáciu na výkon odbornej činnosti - ŠSP pre naše občianske združenie ZDS od 31.03.2011 (sociálne poradenstvo sme však poskytovali už od roku 2007). Táto odborná činnosť bola udelená pre poskytovanie osobám s ŤZP s diabetes mellitus, ich rodinám a skupinám osôb, ktoré sú potenciálne ohrozené diabetom. Zodpovednou osobou

za vykonávanie odbornej činnosti bol stanovený doc. PhDr. Michal Oláh, PhD. mim. prof. Osobou zodpovednou za projekt špecializovaného sociálneho poradenstva je prezident ZDS a súčasne štatutárny zástupca Ing. Mgr. Jozef Borovka. Presne v týchto tendenciách ZDS vykonáva ZP a ŠSP.

Činnosť poskytovania ZP a ŠSP poradenstva realizujeme osobnými návštevami u konkrétnych (najmä novozistených) diabetikov. Klienti prichádzajú väčšinou na odporučenie svojho ošetrujúceho lekára alebo odborného lekára - diabetológa. Prichádzajú samostatne, ale aj spolu so svojimi partnermi alebo rodinnými príslušníkmi.

Podľa typológie klientov patrí väčšina do skupiny spolupracujúcich, ktorí javia značný záujem pomôcť sebe, ale v niektorých prípadoch spoznávame klientov mlčanlivých, nespolupracujúcich a to sú tí, ktorí prichádzajú na odporučenie svojho partnera či komunity, v ktorej žijú.

Pri výkone ZP a ŠSP vždy vychádzame z konkrétnych špecifických potrieb a problémov každého klienta (diabetika). Klienti, ktorí sa zúčastňujú poradenstva, prichádzajú v mnohých prípadoch s problémami, s ktorými sú denne konfrontovaní a to najmä v oblasti sociálnej, ekonomickej, pracovnej, zdravotnej, právnej, ktoré sami (ani s pomocou neformálnych zdrojov pomoci), neboli a nie sú schopní riešiť. Zdravotné problémy a z toho vyplývajúce sociálne dôsledky v mnohých prípadoch znamenajú pre väčšinu klientov problém spoločenskej integrácie. Preto pri výkone ZP a ŠSP sa orientujeme na zvládanie zdravotných problémov a ich dôsledkov, na zlepšenie adaptácie na dané ochorenie, tiež na oblasť podpory a opory, usmernenia a orientácie v legislatíve a nárokoch. Vyskytli sa aj prípady, kedy sme museli klienta distribuovať k inému subjektu - psychológ, lekár a pod. .

Realizovaním tohto ŠSP sa snažíme zabezpečiť zlepšenie kvality života klienta s ŤZP s diabetes mellitus, ako aj ich rodinným príslušníkom. Táto naša činnosť je orientovaná na predchádzanie možným častým komplikáciám spojeným s týmto ochorením, čím sa značne mení sociálny aspekt daného klienta.

Najzávažnejšími problémami, s ktorými sa stretávame pri výkone našej odbornej činnosti sú:

- obava o zhoršenie svojho zdravotného stavu,

- obava o stratu zamestnania (mnohí klienti taja svoje ochorenie pred pracovným kolektívom),

- obava o stratu svojho partnera a to najmä v prípadoch, kedy má už klient komplikácie a je odkázaný na pomoc inej osoby,

- strach zo straty kamarátov, priateľov a to najmä pri detských diabetikoch, kde v mnohých prípadoch sú to práve rodičia, ktorí trvajú na tom, aby o tomto ochorení nikto nevedel (učiteľ, spolužiaci, kamaráti),

- neznalosť svojich nárokov a to nielen v zdravotnej starostlivosti, ale aj v sociálnej a právnej,

- samota a úzkosť starších klientov,

- neschopnosť si pomôcť sám a to u klientov s rozvinutými komplikáciami (amputácia, dialýza, zhoršený zrak a pod.),

- zhoršenie ekonomickej situácie spojenej so vznikom ochorenia z dôvodu zvýšených finančných nárokov na doplatky za lieky,

- nezvládanie správnej životosprávy (ktorá je základným pilierom u diabetikov) a pod.

Naša odborná činnosť v tejto skupine klientov napomáha k skvalitneniu ich života, k získaniu sebadôvery, k samoobslužnej činnosti, k pomoci sebe samému bez pomoci iných, k získaniu dôvery v seba samého a k svojmu okoliu.

Podpora ZP a ŠSP

ZP a ŠSP poskytuje ZDS aj vďaka finančnej podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Košického samosprávneho kraja a Žilinského samosprávneho kraja.


https://www.iniciativa-snih.cz/nejcastejsi-dotazy...

Vakcína proti koronavírusu, veľmi pekné zhrnutie aj s odpoveďami. 

https://www.iniciativa-snih.cz/nejcastejsi-dotazy...