Poslanie 
Zväz diabetikov Slovenska 

Článok I.

Úvod

 • Občianske združenie ZO ZDS DIATYRNAVIA je nezávislá, nestranícka inštitúcia, ktorá  vykonáva svoju činnosť a obhajuje záujmy pre všetkých členov ZDS a diabetikov na Slovensku v zmysle Stanov ZDS, smerníc, interných predpisov a príslušných právnych predpisov SR.

Článok II.

Poslanie Zväzu diabetikov Slovenska

 • Poslaním ZDS je:
 • presadzovať záujmy a potreby diabetikov ako pacientov i ako spotrebiteľov,
 • systematicky obhajovať špecifické záujmy diabetikov a iniciatívne presadzovať ich riešenie,
 • prehlbovať výchovu a vzdelávanie diabetikov, oboznamovať ich rodinných príslušníkov a širokú verejnosť s problematikou diabetikov.
 • Pri naplňovaní svojho poslania sa ZDS riadi princípmi humanizmu a demokracie, platnými právnymi predpismi, opiera sa o iniciatívnu a aktívnu dobrovoľnú prácu svojich členov a priaznivcov, ako aj o profesionálnu prácu svojho aparátu a úzko spolupracuje:
 • s ústrednými orgánmi štátnej správy,
 • s miestnymi orgánmi štátnej správy,
 • s orgánmi miestnej samosprávy,
 • so Slovenskou humanitnou radou,
 • so Slovenskou diabetologickou spoločnosťou,
 • so zdravotníckymi, vzdelávacími, rehabilitačnými, rekvalifikačnými a inými odbornými inštitúciami, firmami a podnikateľmi.
 • s partnerskými organizáciami doma i v zahraničí,
 • s občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami poskytujúcimi všeobecne prospešné * služby, nadáciami, ne investičnými fondmi, jednotlivcami.

Článok III.

Nestraníckosť a nezávislosť

Pre ZDS je podstatné, aby nebolo stranícke a aby ani nevyvolávalo dojem stranickosti. Aj keď združenie víta spoluprácu so štátnymi inštitúciami, samosprávami či súkromnými spoločnosťami, pretože takáto spolupráca napomáha k realizácii cieľov združenia, všetci jej členovia musia presadzovať záujmy ZDS tak. aby nezasahovali do nezávislosti ZDS. Občianske združenie ZDS si musí zachovať slobodu rozhodovania podpory a realizácie svojich projektov. Princíp nezávislosti sa musí uplatňovať aj pri partnerstve a spolufinancovaní.

Článok IV.

Konflikt záujmov

 • Členovia ZDS nesmú mať nijaké osobné materiálne záujmy v projektoch realizovaných ZDS. Vo výnimočných prípadoch, keď chce ZDS podporiť projekt, v ktorom má jej člen materiálny záujem, musia o nej rozhodnúť jednohlasným hlasovaním všetci členovia Predsedníctva ZDS resp. výboru základnej organizácie ZDS (ďalej ZO ZDS).
 • Pravidlá pre realizáciu projektov:
 • všetky informácie o projektoch sú dôverné a nesmú byť zverejnené pred jej realizáciou
 • členovia ZDS pri realizovaní projektov musia dbať o dobré meno ZDS
 • nesmie prísť ku konfliktu záujmov
 • Každý člen ZDS nesmie realizovať projekty, získavať finančné prostriedky a iné výhody na úkor členov ZDS a na úkor realizovaných projektov ZDS resp. ZO ZDS.
 • Ak člen ZDS niektorý z týchto bodov poruší, môže byť na základe návrhu ktoréhokoľvek člena ZDS a výsledku hlasovania na Predsedníctve ZDS resp. výbore ZO ZDS vylúčený z radov ZDS.

Článok V.

Hodnoty členov ZDS

 • Sociálna spravodlivosť
 • zabezpečuje zodpovednosť vo vzťahu k členom ZDS, spoločnosti, ako aj k ľuďom.
 • usiluje sa zaistiť všetkým členom ZDS prístup k informáciám, službám pre ochranu ich práv, zdrojom a rovnosti.
 • Prispieva k odstraňovaniu prejavov sociálnej nerovnosti, nespravodlivosti, diskriminácie, útlaku a bariér podporujúcich ich vylúčenie.
 • Ľudská dôstojnosť
 • činnosť ZDS musí byť založená na rešpektovaní dôstojnosti všetkých jej členov bez rozdielu a na dodržiavaní ľudských práv.
 • vo vzájomných vzťahoch v ZDS sa musí zaobchádzať úctivo, majúc na zreteli individuálne rozdiely, kultúrnu, náboženskú, národnostnú a etickú rôznorodosť.
 • Medziľudské vzťahy
 • v práci funkcionárov ZDS, ZO ZDS musí dochádzať k posilňovaniu ľudských vzťahov, k vytváraniu procesu pomáhania, riešenia problémov a k zamedzovaniu konfliktov.
 • funkcionári ZDS, ZO ZDS rešpektujú všetkých členov ZDS, neosočujú ich, neohovárajú, nešíria polopravdy a nepodložené dohady.

Článok VI

Etické zodpovednosť

Etická zodpovednosť funkcionára ZDS, ZO ZDS sa prejavuje nielen voči svojim členom, kolegom, funkcii a spoločnosti, ale aj voči sebe samému. Vždy je vedená k naplňovaniu záujmov ZDS a osobné záujmy musia ísť bokom.

 • Zodpovednosť voči členom, kolegom ZDS
 • nepoškodzuje členov, kolegov ZDS, ani nepodriaďuje ich potreby a záujmy svojim vlastným záujmom, jedná s nimi bezúhonné s rešpektom a vytvára s nimi vzťah založený na dôvere,
 • nevyjadruje sa a ani sa nechová ku svojim členom, kolegom znevažujúco ani pejoratívne,
 • rešpektuje príslušnosť každého člena, kolegu ZDS k sociálnym skupinám, národnostnú, etnickú a kultúrnu rôznorodosť,
 • Svojim správaním a vystupovaním dáva príklad ostatným členom a kolegom ZDS,
 • napomáha členom, kolegom ZDS pri riešení ich problémov týkajúcich sa ich ochorenia na diabetes mellitus ako aj v ich živote,
 • rešpektuje hranice medzi osobným životom a funkcionárskou prácou,
 • pracuje len v rámci svojich kompetencií, ktoré mu vyplývajú zo zaradenia ako funkcionára ZDS a vyplývajú mu zo Stanov ZDS,
 • informuje členov, kolegov ZDS o projektoch, postupoch v ich zastupovaní a pod..
 • Zodpovednosť voči sebe

Funkcionár ZDS, ZO ZDS má nie len právo ale aj povinnosť vykonávať kroky v profesionálnej aj osobnej starostlivosti o seba, aby bol schopný vykonávať svoju funkciu a pomáhať členom ZDS. Kroky funkcionára ZDS, ZO ZDS v profesionálnej a osobnej starostlivosti o seba sú najmä:

 • sebareflexia, vrátane poznávania svojich limitov, uznania svojej odbornej spôsobilosti a limitov vyplývajúcich z jeho zaradenia ako funkcionára v ZDS,
 • sústavné vzdelávanie, zdokonaľovanie a doplňovanie si vedomostí a zručností fonnou účastí na školeniach, workshopoch a podobne,
 • kolegiálna spolupráca,
 • byť ústretový k prijímaniu názorov iných,
 • zaobchádzať zodpovedne s mocou v rámci zaradenia ako funkcionára,

0 zodpovednosť za to, že jeho rozhodnutia budú eticky podložené a nebudú skryté v získaní svojho prospechu,

g) nevytvára vo svojom okolí falošnú lojalitu, nevyvyšuje sa nad iných, v komunikácii nepoužíva nezrozumiteľné odborné výrazy, nepoukazuje svojim členom, že nie sú znalí v danej veci (nízke vzdelanie, pomalé chápanie, nedostatočná schopnosť komunikácie a podobne)

 • Zodpovednosť voči ZDS
 • funkcionár ZDS, ZO ZDS podporuje všetky zásady a poslania ZDS,
 • zasadzuje sa za zlepšenie podmienok života členov ZDS ako diabetikov a ich , spravodlivosť v živote,
 • pôsobí a vytvára všetky podmienky a príležitosti k zlepšeniu kvality života pre všetkých členov ZDS.

Článok VII.

Záväznosť etického kódexu

 • Členovia ZDS sú povinní vykonávať svoje činnosti v rámci svojich kompetencií v ZDS v súlade s etickým kódexom a podľa platných dokumentov ZDS a právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
 • Dodržiavanie etického kódexu je v najväčšom záujme všetkých členov ZDS.
 • Poznanie, dodržiavanie a šírenie etického kódexu ZDS vedie k prospechu činnosti ZDS.
 • Predsedníctvo ZDS je kompetentné prijímať podnety z porušovania pravidiel etického správania. Podnet môže podať ktorýkoľvek člen ZDS písomnou formou. Predsedníctvo ZDS riešenie podnetu musí ukončiť do 3 mesiacov od podania podnetu.

Článok VIII.

Záverečné ustanovenie

 • Akékoľvek dodatky alebo zmeny tohto dokumentu sú platné len v písomnej forme, po ich schválení na Valnom zhromaždení predsedov ZO ZDS (ďalej VZ).
 • Etický kódex ZDS je dostupný všetkým členom ZDS cez predsedov ZO ZDS ako aj cez intemetovú stránku ZDS.
 • ZDS zabezpečí informovanie všetkých členov o tejto dokumente prostredníctvom uverejnenia na stránke www.zds.sk.