ZVÄZ DIABETIKOV SLOVENSKAObčianske združenie DIATYRNAVIA

je nezávislá, nestranícka inštitúcia, ktorá vykonáva svoju činnosť a obhajuje záujmy pre všetkých členov ZDS a diabetikov na Slovensku v zmysle Stanov ZDS, smerníc, interných predpisov a príslušných právnych predpisov SR. Pri naplňovaní svojho poslania sa ZO ZDS riadi princípmi humanizmu a demokracie, opiera sa o objektívnosť a presadzovanie etického kódexu pri rešpektovaní názorov svojich členov a priaznivcov, o ich iniciatívnu a aktívnu dobrovoľnú prácu, ako aj o profesionálnu prácu lekárov v Trnavskom kraji.