Diatyrnavia

ZVÄZ DIABETIKOV SLOVENSKA

Podporné hlasovanie

Trnavský samosprávny kraj dáva aj v tomto roku možnosť aktívne, prostredníctvom Vašich hlasov rozhodovať o časti verejných financií získaných cez participatívny rozpočet. Preto by sme Vás chceli všetkých poprosiť o Váš hlas, pre náš spoločný projekt.

Hlasovať môžete na stránkach TTSK na odkaze vedľa → 


Dia Tyrnavia na socialnej sieti Facebook

Stránka zväzu diabetikov Slovenska

ZVÄZ DIABETIKOV SLOVENSKA

Občianske združenie DIA TYRNAVIA

je nezávislá, nestranícka inštitúcia, ktorá vykonáva svoju činnosť a obhajuje záujmy pre všetkých členov ZDS a diabetikov na Slovensku v zmysle Stanov ZDS, smerníc, interných predpisov a príslušných právnych predpisov SR. Pri naplňovaní svojho poslania sa ZO ZDS riadi princípmi humanizmu a demokracie, opiera sa o iniciatívnu a aktívnu dobrovoľnú prácu svojich členov a priaznivcov, ako aj o profesionálnu prácu lekárov v Trnavskom kraji.

Účet Dia Tyrnavia: IBAN: SK23 7500 0000 0040 2166 6774

Ročné členské na rok 2023 je 5 €.