Diatyrnavia

ZVÄZ DIABETIKOV SLOVENSKA

PRIHLÁŠKA 

Tu si môžete stiahnúť prihlášku do našho združenia...

Petícia na senzory

Poprosíme o podpis pre bezplatné senzory na Slovensku...


Dia Tyrnavia na socialnej sieti Facebook

Stránka zväzu diabetikov Slovenska

ZVÄZ DIABETIKOV SLOVENSKA

Občianske združenie DIA TYRNAVIA

je nezávislá, nestranícka inštitúcia, ktorá vykonáva svoju činnosť a obhajuje záujmy pre všetkých členov ZDS a diabetikov na Slovensku v zmysle Stanov ZDS, smerníc, interných predpisov a príslušných právnych predpisov SR. Pri naplňovaní svojho poslania sa ZO ZDS riadi princípmi humanizmu a demokracie, opiera sa o iniciatívnu a aktívnu dobrovoľnú prácu svojich členov a priaznivcov, ako aj o profesionálnu prácu lekárov v Trnavskom kraji.

Účet Dia Tyrnavia: IBAN: SK23 7500 0000 0040 2166 6774

Ročné členské na rok 2022 je 5 €.