NOVINKY A AKCIERekondičné pobyty v roku 2020

30 rokov Zväzu diabetikov Slovenska

Pre rok 2020 sme na základe výsledku verejného obstarávania s Hotelom Relax FIM, s.r.o. Demänovská dolina, objednali rekondično - integračné a rehabilitačné pobyty (ďalej RP) až pre 410 našich členov s ŤZP. V roku 2020 sa RP uskutočnia v Hoteli Relax FIM v Demänovskej doline (rozpisy jednotlivých turnusov nasledujú). Pred hotelom sa nachádza autobusová zastávka, kde zastavujú okrem iného aj autobusy zo železničnej stanice Liptovský Mikuláš. Jedná sa o horský hotel a kapacita je obmedzená. Preto už nebude možné navýšiť počet účastníkov v jednotlivých turnusoch. Každého turnusu sa zúčastní (viď. nižšie). Stanovený a dojednaný počet účastníkov + 1 vedúci, pričom tento počet nesmieme prekročiť. Navýšením počtu v jednotlivých turnusoch by došlo k zhoršeniu kvality a času na liečebných procedúrach. Pri nahlasovaní je potrebné vziať do úvahy aj alternatívu rozdelenia účastníkov z jednej ZO ZDS do viacerých turnusov. Predsedovia ZO ZDS, z ktorých budú vedúci pobytov, môžu nahlásiť svojich členov na ten daný turnus 15 dní pred oficiálnym termínom nahlasovania. Vedúci pobytov sú povinní zabezpečiť program pre účastníkov, ktorý musí obsahovať edukácie v oblasti sociálnych služieb, stravovania, diabetológie. Na každý pobyt budú rezervované 3 miesta pre korešpondenčných členov ZDS. Rekondičných pobytov sa môžu zúčastňovať len naši členovia ZDS.

1, Rekondičný pobyt - dospelí - 1. turnus

Termín: 19.4. - 25.4.2020

Miesto: Demänovská dolina - Hotel FIM

Poplatok 135,- eur pre ŤZP a 155,- eur pre ostatných členov ZDS

Členovia ZO ZDS sa môžu nahlasovať len prostredníctvom svojej ZO ZDS od 15. 02. do

15. 03. 2020 na a.palenikova@gmail.com

Počet účastníkov v turnuse: max. 55

2, Rekondičný pobyt - dospelí - 2. turnus

Termín: 3.5. - 9.5.2020

Miesto: Demänovská dolina - Hotel FIM

Poplatok 135,- eur pre ŤZP a 155,- eur pre ostatných členov ZDS

Členovia ZO ZDS sa môžu nahlasovať len prostredníctvom svojej ZO ZDS od 15. 02. do

15. 03. 2020 na a.palenikova@gmail.com

Počet účastníkov v turnuse: max. 55

3, Detský rekondičný a integračný pobyt - 3. turnus

Termín: 28.6. - 4.7.2020

Miesto: Žiarska dolina - Hotel Spojár

Nahlasovať sa môžete od 15. 04. do 31. 05. 2020 na diabetickytabor@gmail.com

Poplatok: 100,- eur

Zabezpečuje organizácia Michalovce

Program: Aquapark Tatralandia, Bešeňová, lanovka na Chopok, súťaže, karaoke, a pod.

4, Rekreácia diabetik a rodina - 4. turnus

Termín: 4.7. - 10.7.2020

Miesto: Žiarska dolina - Hotel Spojár

Nahlasovať sa môžete od 15. 04. do 31. 05. 2020 na a.palenikova@gmail.com

Poplatok: 137,- eur

Poznámka: Rekreácia sa uskutoční LEN za účasti minimálne 15 účastníkov.

5, Rekondičný pobyt - dospelí - 5. turnus

Termín: 27.9. - 3.10.2020

Miesto: Demänovská dolina - Hotel FIM

Členovia ZO ZDS sa môžu nahlasovať len prostredníctvom svojej ZO ZDS od 15. 04. do

31. 05. 2020 a korešpondenční členovia priamo na a.palenikova@gmail.com

Počet účastníkov v turnuse: max. 55

Poplatok 135,- eur pre ŤZP a 155,- eur pre ostatných členov ZDS

6, Rekondičný pobyt - dospelí - 6. turnus

Termín: 3.10. - 9.10.2020

Miesto: Demänovská dolina - Hotel FIM

Členovia ZO ZDS sa môžu nahlasovať len prostredníctvom svojej ZO ZDS od 15. 04. do

31. 05. 2020 a korešpondenční členovia priamo na a.palenikova@gmail.com

Počet účastníkov v turnuse: max. 55

Poplatok 135,- eur pre ŤZP a 155,- eur pre ostatných členov ZDS

7, Rekondičný pobyt - dospelí - 7. turnus

Termín: 11.10. - 17.10.2020

Miesto: Demänovská dolina - Hotel FIM

Členovia ZO ZDS sa môžu nahlasovať len prostredníctvom svojej ZO ZDS od 15. 04. do

31. 05. 2020 a korešpondenční členovia priamo na a.palenikova@gmail.com

Počet účastníkov v turnuse: max. 55

Poplatok 135,- eur pre ŤZP a 155,- eur pre ostatných členov ZDS

8, Rekondičný pobyt - dospelí - 8. turnus

Termín: 17.10. - 23.10.2020

Miesto: Demänovská dolina - Hotel FIM

Členovia ZO ZDS sa môžu nahlasovať len prostredníctvom svojej ZO ZDS od 15. 04. do

31. 05. 2020 a korešpondenční členovia priamo na a.palenikova@gmail.com

Počet účastníkov v turnuse: max. 55

Poplatok 135,- eur pre ŤZP a 155,- eur pre ostatných členov ZDS

9, Rekondičný pobyt - dospelí - 9. turnus

Termín: 23.10. - 29.10.2020

Miesto: Demänovská dolina - Hotel FIM

Členovia ZO ZDS sa môžu nahlasovať len prostredníctvom svojej ZO ZDS od 15. 04. do

31. 05. 2020 a korešpondenční členovia priamo na a.palenikova@gmail.com

Počet účastníkov v turnuse: max. 55

Poplatok 135,- eur pre ŤZP a 155,- eur pre ostatných členov ZDS

Na rekondično - integračné a rehabilitačné pobyty a na rekreáciu diabetik a rodina v turnusoch 1 - 2 sa členovia ZDS môžu nahlasovať len prostredníctvom svojej ZO ZDS od 15.02.2020 do 15.03.2020 na turnusy č. 4 - 9, od 15.04.2020 do 31.05.2020. Pred termínom nahlasovania prihláška nebude akceptovaná a bude celá vrátená.

Korešpondenční členovia sa priamo nahlasujú na 1. až 2. a 4 až 9 turnus na a.palenikova@gmail.com

Detský tábor zabezpečujú Michalovce a prihlasovanie je na diabetickytabor@gmail.com. Do 31.5.2020.

Počet účastníkov v každom turnuse (1. - 2. a 5. - 9.): max. 55 účastníkov + 1 vedúci

Poplatok: 135,- eur pre ŤZP, ŤZP-S a ich sprievodcov pre ostatných účastníkov ZDS je poplatok 155,- eur.

Predseda ZO ZDS pri objednávke pobytov pre svojich členov musí uviesť všetky požadované údaje. Nekompletná objednávka nebude prijatá, a to aj v prípade, že bude chýbať len u jedného účastníka požadovaný údaj! Nebude prijatá ani objednávka pobytu členom ZO ZDS, platí len objednávka od predsedu ZO ZDS. Platbu za objednané pobyty realizuje predseda ZO ZDS na základe obdržanej faktúry. V prípade, že faktúra nebude uhradená do termínu splatnosti (termín splatnosti je termín, kedy úhrada musí byť pripísaná na účte ZDS), automaticky poukazy na pobyt strácajú platnosť a ich majitelia sú vyradení z evidencie účastníkov turnusu.

Jedine korešpondenční členovia sa nahlasujú samostatne (ich evidenciu vedie Ing. Zimmermann, jozef.zimmermann@lesy.sk alebo 0918 334 607).

Objednávka (na predpísanom tlačive) musí obsahovať:

  • zoznam účastníkov na jednotlivé turnusy - Interný predpis ZDS č. VII,
  • titul, meno, priezvisko účastníka,
  • presná adresa bydliska účastníka (ulica, číslo domu, mesto, PSČ),
  • dátum narodenia účastníka,
  • telefonický kontakt na účastníka,
  • číslo preukazu ŤZP, ŤZP - S účastníka (číslo preukazu ŤZP, príp. ŤZP - S je kontrolované MPSVaR),

ak ide s ŤZP - S účastníkom sprievodca, sú požadované všetky vyššie uvedené údaje aj o ňom,

sprievodca platí za pobyt sumu 135, - eur a musí byť členom ZO ZDS, pri objednávke musí byť jasne menovite uvedené, koho sprevádza,

  • pri objednávke pobytov je potrebné uviesť požiadavku na ubytovanie, kto s kým bude bývať.

V prípade, že predseda ZO ZDS nahlási na pobyt účastníka s ŤZP, príp. ŤZP - S a tento sa pri nástupe na pobyt týmto preukazom s príslušným číslom nepreukáže, bude znášať finančné dorovnanie sumy za pobyt na 155, - eur príslušná ZO ZDS. Taktiež, ak predseda nahlási účastníka, že nemá preukaz ŤZP, príp. ŤZP - S a účastník sa ním preukáže už priamo na pobyte, nebude toto pri nástupe účastníka akceptované, teda zaplatí sumu 155, - eur.

Každý účastník na rekondičnom pobyte musí mať podpísaný poukaz a musí ho mať potvrdený od lekára. Ak potvrdenie od lekára nebude obsahovať poukaz, účastník RP nebude prijatý na RP a bude musieť odísť domov. Týmto je chránený vedúci pobytu, keby sa niečo stalo s účastníkom.

Nahlasovanie na RP, ako aj priebeh RP sa riadi

Interným predpisom ZDS č. VII.

ZDS Vám ponúka možnosť zvýhodneného zakúpenia ročného predplatného časopisu Diabetik do 10.12.2019.Cena za 6 dvojčísel je 7,75 €. Do správy pre prijímateľa uveďte priezvisko + predplatné Diabetik 2020
Uhraďte na: IBAN: SK23 7500 0000 0040 2166 6774

Bližšie info: Lužáková 0917169442

Termín konania slávnostnej konferencie 18.2.2020  sa blíži.

Prídu viacerí zahraniční hostia ako aj zástupcovia ministerstiev a vlády. Prídu aj iné významné osobnosti.Zabezpečili sme pre Vás komfortné ubytovanie so servisom v hoteli Gate One v Bratislave. 

Finančné vyjadrenie pre ďalšieho každého člena je 

a) celý pobyt (ubytovanie, raňajky, konferencia, občerstvenie, obed v deň konferencie) -

132,- eur

b) účasť na konferencii (občerstvenie, obed v deň konferencie) 

39,- eur


Prosíme o upresnenie účasti do 20.12.2020.

PODPORTE SPRÁVNU VEC - SENZORY PRE DIABETIKOV

https://www.peticie.com/senzory_pre_diabetikov

 

Diatyrnavia spolu s Trnavským samosprávnym krajom a Mestom Trnava Vás pozývajú na

Festival diabetu, dňa 16.11.2019. Zabezpečená je doprava minibusom z Autobusovej stanice

Trnava približne o 5,40 h. Príchod približne o 18,15 h.

Nahlasovanie na:

tel. č.: 0917 169 442, 0940 973 330

mail: lubica.luzakova@gmail.com

Zväz diabetikov Slovenska a Základná organizácia DIATYRNAVIA Vás pozýva na pešiu turistiku do Kostola a Kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej, zaniknutého františkánskeho kláštora zo 17.storočia, v blízkosti Dechtíc. Dňa: 21.9.2019, v čase od 13:00 do 17:00 h.

Doprava: je zabezpečený minibus z Autobus.stanice Trnava a naspäť.

Podmienkou je byť členom organizácie DIATYRNAVIA, ročné členské je 5€.

Prihlasovanie:

Mailom diatyrnavia@gmail.com, telefonicky na 0917 169 442, 033/7435617

Poskytovanie základného a špecializovaného sociálneho poradenstva

Jedným z hlavných zámerov činnosti Zväzu diabetikov Slovenska (ďalej ZDS) je kvalitné vzdelávanie a sociálne poradenstvo - základné (ďalej ZP) a špecializované (ďalej ŠSP). Túto svoju činnosť zabezpečuje ZDS v zmysle platnej právnej legislatívy (Zákon NR SR č. 448/2008 Z.z.). ZDS sa stal jediným poskytovateľom tejto špecifickej sociálnej služby a je povinný plánovať poskytovanie sociálnej služby podľa individuálnych potrieb, schopností a cieľov diabetikov ako prijímateľov. V mnohých prípadoch, ak si to vyžaduje diabetik, profesionálni sociálni pracovníci - edukátori osobne navštevujú diabetika v jeho prirodzenom prostredí doma, v nemocnici alebo v zariadeniach sociálnych služieb. Ak sa jedná o diabetika s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej ŤZP), súčasťou individuálneho rozvojového plánu je aj program sociálnej rehabilitácie. ZDS je teda nútený úzko spolupracovať s lekármi, psychológmi a pod. Od roku 2009 ZDS poskytuje sociálne poradenstvo a edukáciu na základe akreditácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Základné ako aj špecializované poradenstvo zabezpečuje ZDS v regióne mesta Bratislava, Banská Bystrica, Michalovce, Trebišov, Prešov a aj v Ľubochni v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave. Nakoľko z roka na rok pribúda diabetikov, vznikla potreba, aby pomoc diabetikom v sociálnej oblasti a edukácie bola zabezpečovaná na celom území Slovenska profesionálmi v danom odbore.

Hlavné ciele poskytovania ZP a ŠSP:

- pomoc klientom s ŤZP s diabetes mellitus, rodinám osôb s ŤZP s diabetes mellitus a potencionálnym skupinám obyvateľstva ohrozeným diabetom,

- pomoc klientom s ŤZP zvládať najmä sociálno - psychologický aspekt života s ich ochorením,

- naučiť diabetikov - klientov s ŤZP samostatnosti , najmä zrakovo postihnutých a telesne postihnutých.

Čiastkové ciele poskytovania ZP a ŠSP:

- oboznámiť diabetikov s ich právami a pomáhať im pri ich napĺňaní,

- novozisteným diabetikom pomáhať žiť plnohodnotný život s touto chorobou,

- pomáhať diabetikom v ich začlenení sa do bežného života,

- naučiť diabetikov prekonávať úskalia zmeny životného štýlu,

- usmerňovať osoby, u ktorých je predpoklad vzniku diabetu, ako správne žiť v rôznych oblastiach života,

- naučiť diabetikov k samoobslužným činnostiam, najmä klientov so zrakovým a/alebo telesným postihnutím,

- pomáhať diabetikom pri predchádzaní a náznakoch diskriminácie v zamestnaní, škole a vo svojom okolí,

- vydávať edukačné materiály so základnými informáciami o správnom životnom štýle, aby sa predchádzalo vzniku diabetu, resp. ako zmierniť vznik komplikácií (diabetická noha, slepota, transplantácia obličky, infarkty a pod.).

Cieľové skupiny:

- osoby s ŤZP s diabetes mellitus, ktoré sú v mnohých prípadoch zrakovo a/alebo telesne postihnuté (amputácia dolných končatín, neuropatia, nefropatia, angiopatia, retinopatia),

- osoby s predpokladom získania diabetes mellitus (obézne osoby, osoby so sedavým zamestnaním),

- rodiny (komunity) s členom s diabetom, ktorý je osobou s ŤZP (najmä s detským diabetikom).

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR udelilo akreditáciu na výkon odbornej činnosti - ŠSP pre naše občianske združenie ZDS od 31.03.2011 (sociálne poradenstvo sme však poskytovali už od roku 2007). Táto odborná činnosť bola udelená pre poskytovanie osobám s ŤZP s diabetes mellitus, ich rodinám a skupinám osôb, ktoré sú potenciálne ohrozené diabetom. Zodpovednou osobou

za vykonávanie odbornej činnosti bol stanovený doc. PhDr. Michal Oláh, PhD. mim. prof. Osobou zodpovednou za projekt špecializovaného sociálneho poradenstva je prezident ZDS a súčasne štatutárny zástupca Ing. Mgr. Jozef Borovka. Presne v týchto tendenciách ZDS vykonáva ZP a ŠSP.

Činnosť poskytovania ZP a ŠSP poradenstva realizujeme osobnými návštevami u konkrétnych (najmä novozistených) diabetikov. Klienti prichádzajú väčšinou na odporučenie svojho ošetrujúceho lekára alebo odborného lekára - diabetológa. Prichádzajú samostatne, ale aj spolu so svojimi partnermi alebo rodinnými príslušníkmi.

Podľa typológie klientov patrí väčšina do skupiny spolupracujúcich, ktorí javia značný záujem pomôcť sebe, ale v niektorých prípadoch spoznávame klientov mlčanlivých, nespolupracujúcich a to sú tí, ktorí prichádzajú na odporučenie svojho partnera či komunity, v ktorej žijú.

Pri výkone ZP a ŠSP vždy vychádzame z konkrétnych špecifických potrieb a problémov každého klienta (diabetika). Klienti, ktorí sa zúčastňujú poradenstva, prichádzajú v mnohých prípadoch s problémami, s ktorými sú denne konfrontovaní a to najmä v oblasti sociálnej, ekonomickej, pracovnej, zdravotnej, právnej, ktoré sami (ani s pomocou neformálnych zdrojov pomoci), neboli a nie sú schopní riešiť. Zdravotné problémy a z toho vyplývajúce sociálne dôsledky v mnohých prípadoch znamenajú pre väčšinu klientov problém spoločenskej integrácie. Preto pri výkone ZP a ŠSP sa orientujeme na zvládanie zdravotných problémov a ich dôsledkov, na zlepšenie adaptácie na dané ochorenie, tiež na oblasť podpory a opory, usmernenia a orientácie v legislatíve a nárokoch. Vyskytli sa aj prípady, kedy sme museli klienta distribuovať k inému subjektu - psychológ, lekár a pod. .

Realizovaním tohto ŠSP sa snažíme zabezpečiť zlepšenie kvality života klienta s ŤZP s diabetes mellitus, ako aj ich rodinným príslušníkom. Táto naša činnosť je orientovaná na predchádzanie možným častým komplikáciám spojeným s týmto ochorením, čím sa značne mení sociálny aspekt daného klienta.

Najzávažnejšími problémami, s ktorými sa stretávame pri výkone našej odbornej činnosti sú:

- obava o zhoršenie svojho zdravotného stavu,

- obava o stratu zamestnania (mnohí klienti taja svoje ochorenie pred pracovným kolektívom),

- obava o stratu svojho partnera a to najmä v prípadoch, kedy má už klient komplikácie a je odkázaný na pomoc inej osoby,

- strach zo straty kamarátov, priateľov a to najmä pri detských diabetikoch, kde v mnohých prípadoch sú to práve rodičia, ktorí trvajú na tom, aby o tomto ochorení nikto nevedel (učiteľ, spolužiaci, kamaráti),

- neznalosť svojich nárokov a to nielen v zdravotnej starostlivosti, ale aj v sociálnej a právnej,

- samota a úzkosť starších klientov,

- neschopnosť si pomôcť sám a to u klientov s rozvinutými komplikáciami (amputácia, dialýza, zhoršený zrak a pod.),

- zhoršenie ekonomickej situácie spojenej so vznikom ochorenia z dôvodu zvýšených finančných nárokov na doplatky za lieky,

- nezvládanie správnej životosprávy (ktorá je základným pilierom u diabetikov) a pod.

Naša odborná činnosť v tejto skupine klientov napomáha k skvalitneniu ich života, k získaniu sebadôvery, k samoobslužnej činnosti, k pomoci sebe samému bez pomoci iných, k získaniu dôvery v seba samého a k svojmu okoliu.

Podpora ZP a ŠSP

ZP a ŠSP poskytuje ZDS aj vďaka finančnej podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Košického samosprávneho kraja a Žilinského samosprávneho kraja.

Prihlasovanie na rekondičné pobyty zabezpečuje Dia Tyrnavia, tel. č.: 033 743 5617 Lužáková