Základná organizácia Zväzu diabetikov Slovenska DIA TYRNAVIA TRNAVA POZÝVA

svojich členov, taktiež nových záujemcov o členstvo  dňa 21. SEPTEMBRA 2020 o 17,30 h.

v budove bývalého Tatraskla na Trhovej ulici č.2 v Trnave na členskú schôdzu


Témy:

1. Diabetik a šoférovanie

MUDr. Miriam Adamovičová

2. Psychologické aspekty diabetu

MUDr. Jozef Lacka PhD MBA

  • MED TRUST Slovakia s.r.o.

  • Nutričné poradenstvo

  • Pedikúra

Tešíme sa na Vašu účasť :)  

Dobrý deň,
14. novembra 2020 sa v Banskej Bystrici uskutoční 15. FESTIVAL DIABETU, pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica. Odborným garantom podujatia je doc. MUDr. Emil Martinka, PhD. - prezident Slovenskej diabetologickej asociácie.Je to práve v deň, ktorý nesie názov "Svetový deň diabetu".Rok 2020 je pre nás tiež rokom, v ktorom si pripomíname 30. rokov činnosti ZDS.V tomto roku sme pre Vás okrem iného pripravili aj možnosť ubytovania za zľavnené ceny v hoteli Arcade priamo na námestí, v ktorom sa budú organizovať aj dva workshopy. Prihlášku na ubytovanie je potrebné nahlásiť menovite na zds.zds1@gmail.com do 30.9.2020.
Ubytovanie v Hoteli Arcade (námestie).

1, Dvojlôžková izba - 58,- /noc

2, Trojlôžková izba - 57,- /noc

Miestny poplatok - 1,- /noc/osoba

Záujem o dopravu v deň festivalu môžme z organizácie Diatyrnavia zabezpečiť minibusom z autobusovej stanice Trnava o 6.00, príchod o 17,00 h., poprosíme nahlásiť na diatyrnavia@gmail.com do 15.10.2020.

Témy:

1, Diabetická noha je väčší strašiak pri COVID-19

2, Hypoglykémia - strašiak diabetikov pri COVID-19

3, COVID-19 a DM

4, Diabetes mellitus 2. typu

5, Liečba inzulínovou pumpou

6, Stravovanie diabetika obmedzuje COVID-19 ?

7, Skončil COVID-19. Ako ďalej žiť?

8, COVID-19 a srdce

Témy môžu byť ešte upravené.


Program podujatia:

Čas: od 8.00 - 15.00 hod.

Infocentrum, registrácia účastníkov - od 8.00 hod.

Preberanie časopisu DiaSpektrum v Infocentre - od 8.00 hod.

Slávnostné zahájenie podujatia (v priestoroch radnice) - 9.00 hod.

Workshopy v kaviarňach a reštauráciách - od 09,30 do 14.45 hod.

Odovzdávanie tričiek s logom /Námestie SNP/. - 15.00 hod.

Workshopy budú prebiehať v priľahlých kaviarňach a reštauráciách na Námestí SNP a budú rozdelené podľa tématických okruhov.

Každý workshop sa bude opakovať 4x v časových intervaloch 9.30, 10.45, 12.15, 13.45 hod. a každý bude trvať cca 60 minút (prednáška + diskusia).

Maximálny počet účastníkov v jednotlivom workshope a čase je cca 30 účastníkov.

Počas workshopu každý účastník obdrží zadarmo kávu alebo čaj, podľa vlastného výberu.

V každej kaviarni alebo reštaurácií bude naša hosteska, ktorá bude usmerňovať účastníkov workshopu podľa nahlásenia, pečiatkovať registračné karty,

viesť evidenciu účastníkov formou podpisovania prezenčnej listiny.

V Infocentre, ktoré bude pracovať od 8,00 hod., každý účastník obdrží registračnú kartu súčasťou ktorého bude aj potvrdenie o účasti na workshope.

Účasť na workshope bude účastníkovi zaznamenávať hosteska pečiatkami na karte. Ak účastník získa 3 a viac pečiatok z workshopov automaticky

dostane na konci podujatia tričko s logom ZDS.

Rekondičné pobyty -  jeseň 2020


Termín: 2.11. - 8.11.2020

Vedúci: Mgr. Anna Lalíková

Termín: 8.11. - 14.11.2020

Vedúci: Ing. Marian Ručkay

Prihlasovanie diatyrnavia@gmail.com alebo na telef. číslach 033/7435 617 0917/ 169442

Lužáková Ľubica 

predseda Diatyrnavia Trnava
PODPORTE SPRÁVNU VEC - SENZORY PRE DIABETIKOV

https://www.peticie.com/senzory_pre_diabetikov

 

Diatyrnavia spolu s Trnavským samosprávnym krajom a Mestom Trnava Vás pozývajú na

Festival diabetu, dňa 16.11.2019. Zabezpečená je doprava minibusom z Autobusovej stanice

Trnava približne o 5,40 h. Príchod približne o 18,15 h.

Nahlasovanie na:

tel. č.: 0917 169 442, 0940 973 330

mail: lubica.luzakova@gmail.com

Zväz diabetikov Slovenska a Základná organizácia DIATYRNAVIA Vás pozýva na pešiu turistiku do Kostola a Kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej, zaniknutého františkánskeho kláštora zo 17.storočia, v blízkosti Dechtíc. Dňa: 21.9.2019, v čase od 13:00 do 17:00 h.

Doprava: je zabezpečený minibus z Autobus.stanice Trnava a naspäť.

Podmienkou je byť členom organizácie DIATYRNAVIA, ročné členské je 5€.

Prihlasovanie:

Mailom diatyrnavia@gmail.com, telefonicky na 0917 169 442, 033/7435617

Poskytovanie základného a špecializovaného sociálneho poradenstva

Jedným z hlavných zámerov činnosti Zväzu diabetikov Slovenska (ďalej ZDS) je kvalitné vzdelávanie a sociálne poradenstvo - základné (ďalej ZP) a špecializované (ďalej ŠSP). Túto svoju činnosť zabezpečuje ZDS v zmysle platnej právnej legislatívy (Zákon NR SR č. 448/2008 Z.z.). ZDS sa stal jediným poskytovateľom tejto špecifickej sociálnej služby a je povinný plánovať poskytovanie sociálnej služby podľa individuálnych potrieb, schopností a cieľov diabetikov ako prijímateľov. V mnohých prípadoch, ak si to vyžaduje diabetik, profesionálni sociálni pracovníci - edukátori osobne navštevujú diabetika v jeho prirodzenom prostredí doma, v nemocnici alebo v zariadeniach sociálnych služieb. Ak sa jedná o diabetika s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej ŤZP), súčasťou individuálneho rozvojového plánu je aj program sociálnej rehabilitácie. ZDS je teda nútený úzko spolupracovať s lekármi, psychológmi a pod. Od roku 2009 ZDS poskytuje sociálne poradenstvo a edukáciu na základe akreditácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Základné ako aj špecializované poradenstvo zabezpečuje ZDS v regióne mesta Bratislava, Banská Bystrica, Michalovce, Trebišov, Prešov a aj v Ľubochni v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave. Nakoľko z roka na rok pribúda diabetikov, vznikla potreba, aby pomoc diabetikom v sociálnej oblasti a edukácie bola zabezpečovaná na celom území Slovenska profesionálmi v danom odbore.

Hlavné ciele poskytovania ZP a ŠSP:

- pomoc klientom s ŤZP s diabetes mellitus, rodinám osôb s ŤZP s diabetes mellitus a potencionálnym skupinám obyvateľstva ohrozeným diabetom,

- pomoc klientom s ŤZP zvládať najmä sociálno - psychologický aspekt života s ich ochorením,

- naučiť diabetikov - klientov s ŤZP samostatnosti , najmä zrakovo postihnutých a telesne postihnutých.

Čiastkové ciele poskytovania ZP a ŠSP:

- oboznámiť diabetikov s ich právami a pomáhať im pri ich napĺňaní,

- novozisteným diabetikom pomáhať žiť plnohodnotný život s touto chorobou,

- pomáhať diabetikom v ich začlenení sa do bežného života,

- naučiť diabetikov prekonávať úskalia zmeny životného štýlu,

- usmerňovať osoby, u ktorých je predpoklad vzniku diabetu, ako správne žiť v rôznych oblastiach života,

- naučiť diabetikov k samoobslužným činnostiam, najmä klientov so zrakovým a/alebo telesným postihnutím,

- pomáhať diabetikom pri predchádzaní a náznakoch diskriminácie v zamestnaní, škole a vo svojom okolí,

- vydávať edukačné materiály so základnými informáciami o správnom životnom štýle, aby sa predchádzalo vzniku diabetu, resp. ako zmierniť vznik komplikácií (diabetická noha, slepota, transplantácia obličky, infarkty a pod.).

Cieľové skupiny:

- osoby s ŤZP s diabetes mellitus, ktoré sú v mnohých prípadoch zrakovo a/alebo telesne postihnuté (amputácia dolných končatín, neuropatia, nefropatia, angiopatia, retinopatia),

- osoby s predpokladom získania diabetes mellitus (obézne osoby, osoby so sedavým zamestnaním),

- rodiny (komunity) s členom s diabetom, ktorý je osobou s ŤZP (najmä s detským diabetikom).

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR udelilo akreditáciu na výkon odbornej činnosti - ŠSP pre naše občianske združenie ZDS od 31.03.2011 (sociálne poradenstvo sme však poskytovali už od roku 2007). Táto odborná činnosť bola udelená pre poskytovanie osobám s ŤZP s diabetes mellitus, ich rodinám a skupinám osôb, ktoré sú potenciálne ohrozené diabetom. Zodpovednou osobou

za vykonávanie odbornej činnosti bol stanovený doc. PhDr. Michal Oláh, PhD. mim. prof. Osobou zodpovednou za projekt špecializovaného sociálneho poradenstva je prezident ZDS a súčasne štatutárny zástupca Ing. Mgr. Jozef Borovka. Presne v týchto tendenciách ZDS vykonáva ZP a ŠSP.

Činnosť poskytovania ZP a ŠSP poradenstva realizujeme osobnými návštevami u konkrétnych (najmä novozistených) diabetikov. Klienti prichádzajú väčšinou na odporučenie svojho ošetrujúceho lekára alebo odborného lekára - diabetológa. Prichádzajú samostatne, ale aj spolu so svojimi partnermi alebo rodinnými príslušníkmi.

Podľa typológie klientov patrí väčšina do skupiny spolupracujúcich, ktorí javia značný záujem pomôcť sebe, ale v niektorých prípadoch spoznávame klientov mlčanlivých, nespolupracujúcich a to sú tí, ktorí prichádzajú na odporučenie svojho partnera či komunity, v ktorej žijú.

Pri výkone ZP a ŠSP vždy vychádzame z konkrétnych špecifických potrieb a problémov každého klienta (diabetika). Klienti, ktorí sa zúčastňujú poradenstva, prichádzajú v mnohých prípadoch s problémami, s ktorými sú denne konfrontovaní a to najmä v oblasti sociálnej, ekonomickej, pracovnej, zdravotnej, právnej, ktoré sami (ani s pomocou neformálnych zdrojov pomoci), neboli a nie sú schopní riešiť. Zdravotné problémy a z toho vyplývajúce sociálne dôsledky v mnohých prípadoch znamenajú pre väčšinu klientov problém spoločenskej integrácie. Preto pri výkone ZP a ŠSP sa orientujeme na zvládanie zdravotných problémov a ich dôsledkov, na zlepšenie adaptácie na dané ochorenie, tiež na oblasť podpory a opory, usmernenia a orientácie v legislatíve a nárokoch. Vyskytli sa aj prípady, kedy sme museli klienta distribuovať k inému subjektu - psychológ, lekár a pod. .

Realizovaním tohto ŠSP sa snažíme zabezpečiť zlepšenie kvality života klienta s ŤZP s diabetes mellitus, ako aj ich rodinným príslušníkom. Táto naša činnosť je orientovaná na predchádzanie možným častým komplikáciám spojeným s týmto ochorením, čím sa značne mení sociálny aspekt daného klienta.

Najzávažnejšími problémami, s ktorými sa stretávame pri výkone našej odbornej činnosti sú:

- obava o zhoršenie svojho zdravotného stavu,

- obava o stratu zamestnania (mnohí klienti taja svoje ochorenie pred pracovným kolektívom),

- obava o stratu svojho partnera a to najmä v prípadoch, kedy má už klient komplikácie a je odkázaný na pomoc inej osoby,

- strach zo straty kamarátov, priateľov a to najmä pri detských diabetikoch, kde v mnohých prípadoch sú to práve rodičia, ktorí trvajú na tom, aby o tomto ochorení nikto nevedel (učiteľ, spolužiaci, kamaráti),

- neznalosť svojich nárokov a to nielen v zdravotnej starostlivosti, ale aj v sociálnej a právnej,

- samota a úzkosť starších klientov,

- neschopnosť si pomôcť sám a to u klientov s rozvinutými komplikáciami (amputácia, dialýza, zhoršený zrak a pod.),

- zhoršenie ekonomickej situácie spojenej so vznikom ochorenia z dôvodu zvýšených finančných nárokov na doplatky za lieky,

- nezvládanie správnej životosprávy (ktorá je základným pilierom u diabetikov) a pod.

Naša odborná činnosť v tejto skupine klientov napomáha k skvalitneniu ich života, k získaniu sebadôvery, k samoobslužnej činnosti, k pomoci sebe samému bez pomoci iných, k získaniu dôvery v seba samého a k svojmu okoliu.

Podpora ZP a ŠSP

ZP a ŠSP poskytuje ZDS aj vďaka finančnej podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Košického samosprávneho kraja a Žilinského samosprávneho kraja.

Prihlasovanie na rekondičné pobyty zabezpečuje Dia Tyrnavia, tel. č.: 033 743 5617 Lužáková