Zápisnica z členskej schôdzi zo dňa 29.3.2019

03.04.2019


Program:

1. Otvorenie, predstavenie predsedu a určenie zapisovateľa

2. Oboznámenie s rekondičnými pobytmi

3. Predanie členských preukazov

4. Informácie k Dňu diabetu v Liptovskom Mikuláši, dňa 1.6.2019

5. Pozvanie k prednáškam Ligy zdravia, konajúcej sa 27.3.2019

6. Voľná diskusia členov

7. Záver


1. Otvorenie, predstavenie predsedu a určenie zapisovateľa

Členskú schôdzu otvorila pani Ľubica Ľužáková, predsedníčka Zväzu diabetikov Slovenska -

Základná organizácia DIATYRNAVIA, ktorá privítala prítomných. Zapisovateľkou bola určená

Mgr. Jana Kunková Gancarčíková


2. Oboznámenie s rekondičnými pobytmi

Predsedkyňa oboznámila členov s možnosťou rekondičných pobytov. Bližšie informácie aj

možnosti ubytovania v Hotely Relax FIM, s.r.o. Demänovská dolina. Pre možný záujem prikladáme

link, kde sú jednotlivé pobyty bližšie špecifikované: https://diatyrnavia.webnode.sk/l/rekondicne-

pobyty-2019/

Voľné miesta sú v júlovom twrmíne od 5.7. do 11.7.2019. a posledné voľné rekondičné pobyty sa

konajú v tomto roku v dátumoch od 21.9 do 27.9 a od 5.10 do 11.10 2019!


3. Predanie členských preukazov

Pokladníčka Martina Čavojská-Janíčková spolu s predsedkyňou Ľubicou Lužákovou odovzdali

členské preukazy prítomným členom zväzu. Členovia, ktorí neboli prítomní v deň schôdze si

vyzdvihnú preukazy pri najbližšej schôdzi 28.6.2019.


4. Informácie ku Dňu diabetu v Liptovskom Mikuláši dňa 1.6.2019

Prítomní boli oboznámení s možnosťou pripojiť sa k akcií Diabetologické dni, ktoré sa

uskutočnia dňa 1.6.2019 v Liptovskom Mikuláši. Žiadame o čo najväčšiu účasť členov

DIATYRNAVIA. Miesto konania je ľahko prístupné a akcia je bohatá na množstvo prednášok, ale

aj zdravého jedla. Akcia sa koná od 8:00 do 16:00 h.


5. Pozvanie k prednáškam Ligy zdravia konajúcej sa 27.3.2019

Predsedníčka oboznámila prítomných s možnosťou účasti na Prednáškovom popoludní Ligy

zdravia pri príležitosti Dňa zdravia. Akcia sa bude konať dňa 27.3.2019 o 16:00 v konferenčnej sále

na Radnici v Trnave. Členovia boli oboznámení s bližšími informáciami k spomínanej akcií.


6.Voľná diskusia členov

V tejto časti boli členovia oboznámení o možných termínoch budúcich prednášok a témach,

ktorým sa budú venovať. Predbežný dátum konania je v dňoch 24. až 28. júna 2019. Jedná sa o

prednášky s Mudr. Adamovičovou a Mudr. Lackom, PhD., MBA.

Témy sú: Čo hovoria výsledky laboratórnych testov?

Stravovanie a dôležitosť znalosti sacharidových jednotiek.

Ako funguje Carelink? Prednáška o praktickom využití systému Carelink v bežnom živote. Túto

prednášku nám poskytne p.Hrubik Zlatko, člen Diatyrnavie.

Ďalšou témou bola možnosť pohybových aktivít pre členov aj nečlenov zväzu. Z diskusie

vyplynulo, že členovia dávajú prednosť komplexnejším cvičeniam so zameraním na pohybový

aparát. Návrh padol na cvičenia buď jogy alebo iných miernych pohybových cvičení. Podrobnejšie

informácie budeme podávať priebežne.

Poslednou spomínanou témou je prednáška, ktorá sa bude konať v novembri pri príležitosti

Svetového dňa diabetu Dátum prednášky je 13.11.2019.Miesto: Banská Bystrica.


7. Záver

Členovia boli informovaní o možnostiach pobytov aj o predpokladaných budúcich prednáškach

spojených so Zväzom diabetikov. Prítomných aj neprítomných členov by sme radi pozvali na

ďalšie schôdze a radi by sme prizvali aj Vašich známych. Ďalšie informácie budú členom

poskytované priebežne internetovou komunikáciou a prostredníctvom facebooku na

DIATYRNAVIA.